ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelés alapján az abban foglalt termékek adásvételére vonatkozó szerződés a megrendelő és a Waltergroup Kft. (233 Dunaharaszti, Fűzfa utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-114731 továbbiakban: Társaság) között a megrendelésnek a Társaság által történő elfogadásakor jön létre, az általános szerződési feltételek ekkor lépnek érvénybe. A Társaság részéről a megrendelés elfogadása

– írásbeli megerősítéssel, vagy
– az áru megrendelőnek történő megküldésével történik.

2. A megrendelő a megrendelés aláírásával igazolja, hogy:
– a megrendelés leadása során természetes személy esetén a saját nevében és érdekében, jogi személy esetén az általa képviselt cég nevében és érdekében, a megrendelés leadására jogosultként, nyilatkozattételre képes személyként jár el, és
– a megrendelésben megjelölt adatok valós és helyes adatok.
A megrendelésben megadott adatok megváltozásáról a megrendelő a Társaságot haladéktalanul, írásban értesíteni köteles.

3. A Társaság a megrendelt terméket a megrendelő által megadott kiszállítási címre szállítja ki. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított terméket személyesen vagy átvételre jogosult képviselője útján átvegye. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Társaságot az átvett áruért felelősség nem terheli. Az áru kiszállításáért nettó 30.000 forint értékű megrendelés alatt a Társaság 3.000 forint kiszállítási költséget számít fel.

4. Hiány, kár vagy elvesztés esetén ennek tényét, az érintett áru megnevezésének és mennyiségének feltüntetésével, a szállítólevélen vagy számlán írásban rögzíteni kell. A hiányt vagy a kárt az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítás napjától számított 3 munkanapon belül, az elvesztést pedig a számla kiállítását követő 10 munkanapon belül be kell jelenteni a Társaságnak. Hiány, kár vagy elvesztés miatt semmilyen igény nem támasztható a Társasággal szemben, ha az árut a szállítólevélen vagy a számlán átvették
és azon a hiány, kár vagy elvesztés tényét írásban nem rögzítették. Kár esetén az árut a Társaság előzetes, írásbeli beleegyezését követően lehet részére visszaküldeni.

5. Arra hivatkozással, hogy a kiszállított áru fajtája vagy mennyisége nem felel meg a megrendelésnek, az átvételtől számított legfeljebb 20 munkanapon belül lehet kérni annak visszavételét. Ha az áru sérült, megrongálódott, az összetételét megváltoztatták vagy annak egy része felhasználásra került a Társaság az áru visszavételét megtagadhatja és követelheti a vételár megfizetését.

6. A Társaság nem vállalja a felelősséget az olyan kárért, amely baleset, normál elhasználódás, megváltoztatás, hanyag kezelés, nem megfelelő tárolás, nem rendeltetésszerű használat vagy működtetés miatt állt elő. A Társaság nem vállalja a felelősséget az általa szállított áru megfelelőségéért, ha eltérően használják, mint ahogy az az általa megadott használati utasításban szerepel. Kizárólag a termék adatlapján és címkéjén szereplő leírás minősül a Társaság által a termékre megadott használati utasításnak. A Társaság nem vállalja a felelősséget a termék megfelelőségéért, ha azt egyéb, a termék használatával összefüggő előírástól eltérően használják.

7. A fizetési kötelezettséget a Társaság által kiállított számlán lévő fizetési határidőben és fizetési módon kell teljesíteni. Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelő köteles a kézbesítőnek történt fizetésről kapott igazolást a szállítást követően legalább 6 hónapig megőrizni és kérés esetén bemutatni. Késedelem esetén a Társaság késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat+ 8%.

8. Az áru tulajdonjogát a Társaság a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Az áru átvételétől a kárveszélyt a megrendelő viseli. Késedelem esetén a Társaság jogosult a vevőtől a ki nem fizetett sértetlen és bontatlan áru visszaszállítását követelni, vagy a vevő költségére az ilyen árut visszaszállítani.