VEVŐNYILVÁNTARTÁSI ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve Walter Group Kft. (2330 Dunaharaszti, Fűzfa utca 2.)
Érdekmérlegelési teszt tárgya Walter Group Kft. (továbbiakban: társaság) természetes személy vevőinek és a nem természetes személy vevők kapcsolattartóinak személyes adatait tartalmazó nyilvántartás (vevőnyilvántartás) készítése és vezetése.
A tervezett adatkezelés célja A társaság meglévő ügyfelei és azok képviselői kapcsolattartáshoz szükséges adatainak rögzítése, valamint az adatok naprakész állapotának fenntartása, a lista adatai alapján az ügyfelek üzletszerzés céljából történő megkeresése.
A tervezett adatkezelés jogalapja 

(GDPR-megfeleltetés)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre A természetes személy vásárló neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. A nem természetes személy vevők kapcsolattartóinak neve, telefonszáma és e-mail címe.
A személyes adatok forrása Az érintettek szolgáltatják az adatokat az árajánlatkérés vagy a megrendelés során.
Az adatkezelés időtartama A partnerlista adatait azok megváltozásáig, illetve kérelemre történő törléséig tároljuk. A kapcsolattartó adatait addig tároljuk, amíg a kapcsolattartó személyében változás nem történik, vagy adatainak törlését nem kéri.
Az adatok címzettjei A vevőnyilvántartás adatait kizárólag a társaság munkakörében érintett munkavállalóival és üzletkötőivel közöljük.
ÉRDEKMÉRLEGELÉSSEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
A társaság jogos érdeke

Szerződéses partnerünk jogos érdeke

A társaság kenőanyagok és tisztítószerek kereskedelmével foglalkozó vállalkozás. A társaság gazdasági érdeke, hogy az általa forgalmazott termékek folyamatos eladása, így működőképességének fenntartása érdekében rendelkezzen a vevők és kapcsolattartók elérhetőségéhez szükséges adatokkal. A vevők által megadott adatokra gazdasági tevékenység végzéséhez van szükség azért, hogy a későbbiek során a termékeket felhasználó ügyfeleink üzletkötés céljából megkereshetők legyenek. 

Nem természetes személy partnereink jogos érdeke, hogy  az érintett munkavállalójuk kapcsolattaráshoz szükséges adatait részünkre továbbítsák.

Az adatkezelés szükségessége A társaság értékesítési stratégiája az, hogy kizárólag üzletkötőkön keresztül folytat kereskedelmi tevékenységet, elsősorban az ipar és a mezőgazdaság területén. A termék eladása az üzletkötők és a vevők közötti kapcsolattartásra épül, mivel a társaság termékeit nem lehet egyéb módon (pl. boltokban vagy webáruházban) megvásárolni, azokat kizárólag üzletkötőknek leadott megrendelés alapján tudja a társaság értékesíteni. Ezért a partnerek elérhetőségi adataira a társaság eredményes gazdasági tevékenységéhez elengedhetetlenül szükség van. Az adatkezelésre alternatív megoldás nem áll rendelkezésre. Az adatkezelés csak a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza. Kevesebb személyes adat kezelésével, vagy az adatok anonimizálásával az adatkezelési cél nem lenne elérhető. Ez alapján megállapítható, hogy az adatkezelés a társaság gazdasági érdekének eléréséhez feltétlenül szükséges, arra alkalmas és azzal arányos.
Az adatkezelés hatásainak vizsgálata, az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem A természetes személy vásárlók meghatározóan olyan természetes személyek, akikkel gazdasági tevékenységük folytatása során kerül a társaság kapcsolatba: egyéni vállalkozók vagy őstermelők. A nem természetes személy partnereink kapcsolattartói a munkáltató érdekében eljáró munkavállalók, akiknek az adatait kizárólag munkavállalói minőségükkel összefüggésben kezeli a társaság. Az üzletkötők telefonon keresztül keresik meg a partnereket azzal, hogy kívánnak-e terméket vásárolni. Ha elfogyott a korábban vásárolt termék, vagy új terméket kíván vásárolni a vevő, akkor vagy telefonon adhatja le a megrendelését, vagy az üzletkötő a vevővel történt egyeztetés alapján felkeresi. Az üzletkötő segítséget nyújt a vásárlóknak a termékek használatával kapcsolatban, tájékoztatást nyújt az aktuális kedvezményekről, bemutatja az új termékeket, amiből a vevőnek előnye származhat. Amennyiben a vevő aktuálisan nem kíván vásárolni, de a partnerlistából való törlését sem kéri, akkor az üzletkötő részéről újabb megkeresés általában 4-5 hónap múlva történik. Amennyiben a vevő a továbbiakban nem igényli az értékesítési célú megkeresést és jelzi a társaság felé, akkor az adatai törlésre kerülnek a partnerlistából. Az adatkezelés tehát az érintettek zaklatásával, rendszeres többletcselekmények elvégzésével vagy a magánéletükbe, jogaikba való intruzív beavatkozással nem jár.
Az érintettek tartoznak-e valamilyen sérülékeny, érzékeny csoporthoz Az érintettek körébe meghatározóan és jellemzően nem tartoznak sérülékeny, érzékeny csoporthoz tartozó személyek (pl. gyermek, beteg vagy fogyatékkal élő személy)
Az érintett ésszerű elvárásainak vizsgálata (az érintett az adatok gyűjtésének időpontjában ésszerűen számíthatott-e arra, hogy az adatkezelésre az adott jogos érdekből adódóan sor kerülhet) Az adatkezelés módjáról a vásárlókat a megrendelés leadásakor, a megrendelőlap mellékleteként csatolt adatvédelmi tájékoztatóval informálja a társaság. Az adatvédelmi tájékoztató és jelen érdekmérlegelési teszt a társaság honlapján is megtalálható.
Tájékoztatás módja az adatkezelésről és annak érdekéről A társaság az adatvédelmi tájékoztató útján nyújt információt az érintettek részére papír alapon (megrendelőlap melléklete) és elektronikus formában is (honlap). Az érintettek e mellett a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken és az üzletkötőkön keresztül is fordulhatnak a társasághoz a kérdéseikkel, vagy vehetik fel a kapcsolatot az adatvédelmi jogaik érvényesítése érdekében. Az érdekmérlegelési teszt a társaság honlapján szintén megtalálható.
Az érintettnek van-e lehetősége ellenőrizni az adatkezelést vagy az ellen tiltakozni? Az érintettek az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési tesztben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint ellenőrizhetik, gyakorolhatják a tiltakozáshoz való és egyéb adatvédelmi jogaikat.
A Walter Group Kft. által biztosított garanciák
  • a kezelt adatok köre a célhoz szükséges minimumot tartalmazza, nagy részük nyilvános adatbázisban megtalálható
  • a kezelt adatokhoz kizárólag a társaság munkakörében érintett munkavállalói férhetnek hozzá
  • a személyes adatokat a gazdasági kapcsolat fennállásáig, illetve addig tárolja a társaság, amig azok törlését az érintett személy nem kéri
  • az adatok törlését az érintett személy közvetlenül az üzletkötőtől is kérheti
  • a társaság a tárolt adatokat folyamatosan felülvizsgálja és naprakészen tartja
  • a társaság megteszi azokat az informatikai biztonsági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt adatokhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá és kezelhessék ( felhasználói jelszavak, vírusvédelmi programok) 
  • az adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek munkaköri leírásban, belső szabályzatban való meghatározása (ki és milyen módon kezelheti az adatokat)
  • annak meghatározása, hogy az érintettek milyen módon gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat és a joggyakorlást milyen módon kell biztosítani
  • az adatkezelés előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
  • érdekmérlegelési teszt a társaság honlapján is megtalálható
AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE
A fentiek alapján megállapítható, hogy a társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges a társaság gazdasági érdekének érvényesüléséhez, üzletpolitikájának és eredményes gazdasági működésének megvalósításához. Az adatkezelésre alternatív, kevesebb adat kezelésével járó vagy más módszer alapján működő megoldások nem állnak rendelkezésre. A társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a vizsgált adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezelés szükséges mértékű és arányos az érintettek jogainak korlátozásával, az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy  alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a társaság jogos érdekét.