KÖVETELÉSKEZELÉS ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve Walter Group Kft. (2330 Dunaharaszti, Fűzfa u. 2.)
Érdekmérlegelési teszt tárgya A Walter Group Kft. (továbbiakban: társaság) jogos érdeken alapuló személyes adat kezelése követelés teljesítésére vonatkozó igény érvényesítése során.
A tervezett adatkezelés célja A társaság adósainak nyilvántartása, a nyilvántartásban szereplő adósok fizetési felszólítása és a lejárt követelések érvényesítése bírósági, közjegyzői és bírósági végrehajtási eljárások során.
A tervezett adatkezelés jogalapja 

(GDPR-megfeleltetés)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre Természetes személy jogszabályban előírt azonosító adatai: 

 • név
 • lakóhely
 • lakóhely hiányában tartózkodási hely
 • születési hely és idő
 • anyja születési családi és utóneve.
A személyes adatok forrása Az adatokat egyrészt az érintettek szolgáltatják, másrészt az eljárás megindításához szükséges, jogszabály által előírt adatokat a személyi adat – és lakcímnyilvántartásból, továbbá nyilvános nyilvántartásból szerezzük be.
Az adatkezelés időtartama A személyes adatokat az eljárás jogerős befejezését követő 5 évig, illetve a végrehajtási vagy felszámolási eljárásban a behajthatatlanság megállapítását követő 8 évig tároljuk.
Az adatok címzettjei A személyes adatok továbbításra kerülnek az érintett hatóságnak, közjegyzőnek, bíróságnak és a jogi képviselőnknek.
ÉRDEKMÉRLEGELÉSSEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
A társaság jogos érdeke A társaság jogos üzleti érdeke, hogy az általa eladott áru ellenértékét megfizessék. Ha a vevő ennek a kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a társaság jogi úton kell, hogy érvényt szerezzen a követelésének.
Az adatkezelés szükségessége Ahhoz, hogy a társaság be tudja azonosítani az adósait, szükséges azok minimális adatainak nyilvántartása (név, cím). A jogi eljárás megindítását megelőzően a társaság írásban felhívja az adós figyelmét a lejárt számlatartozás kifizetésére. Ha az adós nem fizet, akkor a követelés érvényesítésére vonatkozó jogi eljárások megindításához közölni kell az eljáró közjegyzővel, bírósággal a jogszabály által előírt személyes adatokat. Ha ezeket az adatokat az eljárás megindítására vonatkozó beadvány nem tartalmazza, akkor a kérelem a közjegyző vagy a bíróság részéről elutasításra kerül. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési cél eléréséhez tehát elengedhetetlenül szükség van. Az adatkezelésre alternatív megoldás nem áll rendelkezésre. A kezelendő adatok körét jogszabály írja elő, a társaság kizárólag ezeket a feltétlenül szükséges adatokat kezeli. Kevesebb személyes adat kezelésével, vagy az adatok anonimizálásával az adatkezelési cél nem lenne elérhető. 

Ez alapján megállapítható, hogy az adatkezelés a társaság jogi igényeinek érvényesítéséhez feltétlenül szükséges, arra alkalmas és azzal arányos.

Az adatkezelés hatásainak vizsgálata, az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem Az adatok kizárólag a fizetési felszólítások elkészítéséhez és a követeléskezelési eljárásokban kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés az érintettek magánéletébe, jogaikba való intruzív beavatkozással nem jár.
Az érintettek tartoznak-e valamilyen sérülékeny, érzékeny csoporthoz Az érintettek körébe meghatározóan és jellemzően nem tartoznak sérülékeny, érzékeny csoporthoz tartozó személyek (pl. gyermek, beteg vagy fogyatékkal élő személy)
Az érintett ésszerű elvárásainak vizsgálata (az érintett az adatok gyűjtésének időpontjában ésszerűen számíthatott-e arra, hogy az adatkezelésre az adott jogos érdekből adódóan sor kerülhet) Az adatkezelés módjáról a vásárlókat a megrendelés leadásakor, a megrendelőlap mellékleteként csatolt adatvédelmi tájékoztatóval informálja a társaság. Ezen felül, ha valaki nem fizeti ki az általa megrendelt terméket, az ésszerűen számíthat rá, hogy a követelés érvényesítése érdekében a jogosult intézkedéseket tesz. Az adatvédelmi tájékoztató és jelen érdekmérlegelési teszt a társaság honlapján is megtalálható.
Tájékoztatás módja az adatkezelésről és annak érdekéről A társaság az adatvédelmi tájékoztató útján nyújt információt az érintettek részére papír alapon (megrendelőlap melléklete) és elektronikus formában is (honlap). Az érintettek e mellett a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken és az üzletkötőkön keresztül is fordulhatnak a társasághoz a kérdéseikkel, vagy vehetik fel a kapcsolatot az adatvédelmi jogaik érvényesítése érdekében. Az érdekmérlegelési teszt a társaság honlapján szintén megtalálható.
Az érintettnek van-e lehetősége ellenőrizni az adatkezelést vagy az ellen tiltakozni? Az érintettek az adatkezelést az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint ellenőrizhetik és gyakorolhatják az egyéb adatvédelmi jogaikat.
A Walter Group Kft. által biztosított garanciák
 • a kezelt adatok köre a célhoz szükséges minimumot tartalmazza
 • a társaság a tárolt adatokat folyamatosan felülvizsgálja és naprakészen tartja
 • a társaság megteszi azokat az informatikai biztonsági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt adatokhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá és kezelhessék ( vírusvédelem, jelszóhasználat)
 •  a kezelt adatokhoz kizárólag a társaság munkakörében érintett munkavállalói és a megbízott jogi képviselő férhetnek hozzá
 • az adatok kizárólag az ügyben eljáró hatósághoz, közjegyzőhöz, bírósághoz kerülnek továbbításra
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek munkaköri leírásban, belső szabályzatban való meghatározása (ki és milyen módon kezelheti az adatokat)
 • az adatkezelés előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
 • érdekmérlegelési teszt honlapon való közzététele
AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE
A fentiek alapján megállapítható, hogy a társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges a társaság gazdasági érdekének érvényesüléséhez és eredményes működésének megvalósításához. Az adatkezelésre alternatív, kevesebb adat kezelésével járó vagy más módszer alapján működő megoldások nem állnak rendelkezésre. A társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a vizsgált adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezelés szükséges és arányosan korlátozza az érintettek jogait, az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy  alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a társaság jogos érdekét.